Privacy Statement

Esthécare huidverzorging hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

EsthéCare huidverzorging is ingeschreven onder handelsregisternummer 20063801. VOF EsthéCare is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt EsthéCare huidverzorging persoonsgegevens?

EsthéCare huidverzorging verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, of derden die contact opnemen met EsthéCare huidverzorging. Bijvoorbeeld indien u:

• een klantenpas aanvraagt;

• een bestelling plaatst;

• aan een prijsvraag of promotie deelneemt;

• bij of voor ons werkzaam bent;

• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;

• een zakelijke relatie heeft met EsthéCare huidverzorging

 

Contact met EsthéCare huidverzorging kan plaatsvinden via:

• telefoon;

• schriftelijke correspondentie;

  • het contactformulier op EsthéCare.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de EsthéCare huidverzorging prijslijst.
  • per e-mail;

Welke persoonsgegevens verzamelt EsthéCare huidverzorging?

EsthéCare huidverzorgingverzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

 

Op basis van welke grondslag verwerkt EsthéCare huidverzorging persoonsgegevens?

EsthéCare huidverzorging verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Ten slotte kan EsthéCare huidverzorging persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt EsthéCare huidverzorging persoonsgegevens?

EsthéCare huidverzorging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen EsthéCare huidverzorgingen haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;

• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;

• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;

• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert EsthéCare huidverzorging beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

 

Bewaartermijnen

EsthéCare huidverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer EsthéCare huidverzorging hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals EsthéCare huidverzorging hen voorschrijft. EsthéCare huidverzorging verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

EsthéCare huidverzorgingen andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. EsthéCare huidverzorging is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Beveiliging

EsthéCare huidverzorging hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. EsthéCare huidverzorging neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. EsthéCare huidverzorging neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

 

Camerabeveiliging

EsthéCare huidverzorging heeft haar winkel voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze winkel wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. EsthéCare huidverzorging bewaart camerabeelden alleen bij calamiteiten. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

 

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van EsthéCare huidverzorging via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

EsthéCare huidverzorging

Willebrordstraat 2B

4847RK Teteringen

Of u kunt een e-mail richten aan: info@esthecare.nl

EsthéCare huidverzorging streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop EsthéCare huidverzorging met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

EsthéCare huidverzorging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.esthecare.nl.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-05-2018 (versie 1.0.0).